Kdo zodpovídá za protiústavnost úhradové vyhlášky?

24.02.2014

Ústavní soud shledal úhradovou vyhlášku za protiústavní, a to z důvodu porušení hned dvou článků Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Vydání úhradové vyhlášky v daném znění je tedy v rozporu s právem, dokonce s ústavním pořádkem.
Úhradová vyhláška je vyhláškou ministerstva zdravotnictví, tedy ústředního orgánu státní správy. U takového orgánu by mělo být samozřejmostí, že nebude činit protiprávní kroky, natož protiústavní, neboť ministerstvo samo je ústavním orgánem. Kdo za takové jednání tedy odpovídá? Někdo přece musel dát politické zadání vyhlášky, někdo musel návrh vyhlášky zpracovat a někdo ji schválil. A ti všichni jednali v rozporu s právem, a měli by proto za takové jednání nést odpovědnost. Minimálně politickou.
Úhradová vyhláška byla předmětem ústavní stížnosti, protože ohrožuje ekonomickou stabilitu poskytovatelů zdravotní péče. Neumožňuje jim získávat úhradu za poskytnutou zdravotní péči v plném rozsahu v důsledku různých regulačních opatření. To má za následek omezování péče a u pacientů to může prodlužovat subjektivní diskonfort spojený s bolestí. A za toto utrpení také nikdo neodpovídá?
V důsledku omezených finančních zdrojů poskytovatelé v důsledku regulačních mechanismů v úhradové vyhlášce nemohou vynakládat potřebné náklady. Úsporná opatření pak poskytovatelé musí promítnout i do mzdové oblasti, což omezuje příjmy zaměstnanců, a tím i jejich životní úroveň. A za to také nikdo neodpovídá?
Poskytovatelé v důsledku omezování úhrad za poskytnutou péči musí přijmout další úsporná opatření, která se nepříznivě dotýkají spokojenosti pacientů (úroveň stravy, kulturnost nemocničního prostředí apod.). A za to také nikdo neodpovídá?
Restriktivnost úhradové vyhlášky je zdůvodněna nutností šetřit finanční prostředky ve zdravotnictví. Avšak vidíme, že ministerstvo, stejně jako celá vláda „rozpočtové odpovědnosti“, šetřilo prostředky především na těch nejslabších. Ve zdravotnictví, mimo jiné, na pacientech a zaměstnancích zdravotnických zařízení. Přitom na jiných místech ve zdravotnictví se peníze utrácejí velmi nehospodárně (IZIP, předražený zpravodaj VZP apod.). A vedoucí pracovníci, kteří za tuto nehospodárnost odpovídají, odcházejí s tučným odstupným. Za to také nikdo neodpovídá?
Ústavní soud shledal úhradovou vyhlášku za protiústavní, tedy v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, tedy za protiprávní. Protiprávní jednání však nemůže založit žádné právní důsledky, protože je v rozporu s právem. Tedy navozuje protiprávní stav. Taková situace má být urychleně řešena, aby byl opět navozen stav v souladu s právem. Tedy v důsledku protiústavnosti měla být úhradová vyhláška zrušena. Avšak Ústavní soud odložil vykonatelnost svého nálezu až do konce roku 2014. Tedy posvětil protiprávní stav, který sám shledal, byť na omezenou dobu. Ta doba však není krátká. Přitom své rozhodnutí zdůvodnil snahou nedestabilizovat zdravotnictví. A copak úhradová vyhláška ho sama nezdestabilizovává? Volí Ústavní soud tedy mezi dvěma zly? Pokud ano, tak by měl zvolit to, které je alespoň v souladu s právem. Ústavní soud se však rozhodl opačně.

komentáře (0)
JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Další články autora: